Напредно
Пребарување
Менаџерирањето со можните физиотерапевските техники  кои би се употребиле во третманот на оваа состојба бара  сериозен пристап базиран на истражување во оваа проблематика. Истражувајки по достапните информации на интернет може да се дојде до следните најчести начини  за ефикасно справување со кокцидинија преку физиотерапија.

1. Ергономски прилагодувања:

Првичната цел на третманот треба да биде фокусирана на обезбедување постурално образование. Поединците треба да се научат да го коригираат своето седечко држење така што ќе седат подиректно на цврсто столче. Правилното држење на седечката положба обезбедува отстранување на тежината од кокцигеумот и наместо тоа, на ишијалните туберози и на бутовите. Физиотерапевтите исто така може да препорачаат употреба на перници. Изменетите перничиња во форма на клин (кокцигеални перничиња), помагаат да се намали притисокот што се врши врз кокцигеумот за време на седењето. Може да се користат и крофни или кружни перничиња. Перничињата во форма на крофна всушност може да го зголемат притисокот врз кокцигеумот, но се покорисни за ректална болка. Употребата на перничиња може да се препорача во период од 6-8 недели. Иако најчесто се препорачуваат, терапевтските резултати од овие конзервативни препораки не се евалуирани во литературата.

2.Мануелна терапија:

Техниките за мануелна терапија предложени во литературата се движат од масажа, истегнување, мобилизација и манипулација и може да вклучуваат внатрешен или надворешен контакт со кокцигеумот. Внатрешните техники може да вклучуваат масажа на мускулот на леваторот или на кокцигеусот мускул, мобилизација на зглобот додека кокцигеумот е хиперпроширен за да го истегне леваторот, или повторени мобилизации додека кокцигеумот се ротира. Надворешните техники може да вклучуваат манипулации или на кокциксот или на сакроилијачниот зглоб, мобилизации на сакрококцигеалните или меѓукокцигеалните зглобови, задните мобилизации на торакалниот ‘рбет и истегнување на пириформисот или илиопсоасот. Избраната техника ќе варира во зависност од тоа која е почетната причина за кокцигодинија. На пример, може да се избере масажа или истегнување на леваторот ако основната причина се должи на спазам на мускулатурата на карличниот дно. Техниките на мобилизација може да бидат претпочитана техника кога целта на третманот е да се зголеми подвижноста на кокцигеумот. Техниките на манипулација се корисни кога целта на третманот е да се подобри проширувањето на кокцигеумот. Студијата на Maigne и Chatellier (2001), која ја спореди ефективноста на различните техники за масажа, мобилизација и манипулација, објави дека мануелните третмани биле корисни за ~ 26% од случаите со коксигодинија на 6 месеци и ~ 24% од случаите на коксигодинија кај 2 години по третманот. Наодите од оваа студија, исто така, објавија дека техниките за масажа и истегнување на мускулот на леваторот се поефикасни од техниките за мобилизација на зглобовите. Како поддршка на манипулацијата, Maigne и колегите (2006) објавија блага ефикасност на интраректалната манипулација во управувањето со хронична кокцигодинија во споредба со кратки бранови дијатермија. Чакраборти (2012) објави дека комбинираната манипулација и инјектирање на кортикостероиди биле поефикасни во лекувањето на кокцигодинија од која било техника самостојно. Mohanty and Pattnaik (2017) објавија дека индивидуите со кокцигодинија може да имаат корист од истегнување на мускулите на пириформис или илиопсоас. Во оваа студија, истегнувањето на пириформис и илиопсоас, како и мобилизациите на градниот кош, имаа корисен ефект во зголемувањето на времетраењето на седењето без болка и болката под притисок.  Затегнатоста на пириформисот или илиопсоасот може да предизвика прекумерно предно навалување на карлицата и последователно да постави прекумерно оптоварување на кокцигеумот. Истегнувањето на овие мускули може да помогне да се поправи оптоварувањето што се става на кокцигеумот. Со зголемување на торакалното проширување, мобилизацијата на градниот кош исто така може да помогне да се намали оптоварувањето на кокцигеумот.

Во оваа студија, истегнувањето се изведуваше по 2 минути на секоја страна од колкот, 5 пати неделно. Врз основа на работата на Maigne и chatellier (2001) и Wray (1991), Фогел и колеги (2004) дизајнираа алгоритам за третман за кокцигодинија. Кога пациентот се јавува со акутна коксигодинија (помалку од 2 месеци во траење), треба да се препорачаат 8 недели одмор и прилагодливо седење заедно со омекнувач на столицата и НСАИЛ. Кога пациентот има хронична коксигодинија (повеќе од 2 месеци во траење), техниките за масажа и истегнување треба да се започнат заедно со инјекции на кортикостероиди.

3.Електротерапевтски модалитети:

Лин и колегите (2015)  ги споредија придобивките од екстракорпоралната терапија со ударни бранови (ESWT) со други физички модалитети, објавија дека ESWT е поефективен во намалувањето на оценките за болка со визуелна аналогна скала отколку дијатермија со кратки бранови и терапија со интерферентни струии (IFC). Пациентите кои примале ESWT пријавиле поголеми резултати на субјективно задоволство по третманот, при што ~ 70% пријавиле добро до одлично задоволство. Во оваа студија, 2000 ударни бранови на ESWT беа применети на областа на кокцигеумот по сесија за 4 сесии на 5 Hz и притисок од 3-4 бари. Наодите од оваа студија можат да бидат поддржани со извештај на случај од Марван и колегите (2014), кои ја пријавиле ефикасноста на ESWT за ублажување на болката во текот на 3 сесии во 2 случаи на коксигодинија.

Квази-експериментална студија од Haghighat и Mashayekhi (2016), во која беа вклучени 10 пациенти со коцикодинија, изјави дека ESWT значително ги намали резултатите на болка од визуелната аналогна скала на 4 недели и 2 месеци по третманот. ESWT беше доставен до кокцигеалната област со 3000 ударни бранови на сесија, со фреквенција од 21 Hz и притисок од 2 бари. Иако механизмот сè уште се дебатира во литературата, се претпоставува дека ESWT го намалува инфламаторниот одговор и експресијата на воспалителните медијатори присутни во кокцигодинија преку индукција на неоваскуларизација.

Кога се разгледуваат ефектите од другите модалитети, Лин и Колегите (2015) известија дека терапијата со интерферентни струии  и дијатермијата со кратки бранови можеле да ги намалат резултатите од болката, но не во иста мера како ESWT. и краткобранова дијатермија. По добивањето на 2 недели ултразвук и 2 недели дијатермија со кратки бранови, само 16% од пациентите во студијата пријавуваат олеснување на нивните симптоми.

Имајќи ги предвид овие разлики, повеќе докази за тоа кои модалитети обезбедуваат најголема корист за пациентите со коксигодинија потребно е да се има во предвид дека секој пацинент треба да се третира со индивидуален план за физиотерапија кој ќе комбинира повеќе различни модалитети во третманот врз основа на физиотерапевтската проценка .

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.