Напредно
Пребарување
Која е разликата помеѓу физијатрите и физиотерапевтите ?

 

Физијатрите и физиотерапевтите третираат пациенти со исти типови на состојби. Но сепак, физијатрите се лекари специјалисти кои имаат завршено медицински факултет и плус четири години специјализација во областа од физикалната медицина и рехабилитацијата.

Вообичаена заблуда е дека физијатрите се тие кои всушност ги вршат терапите. Општо земено, физиотерапевтите се тие кои ги спроведуваат терапиите бидејки истите се обучени за клиничките карактеристики на најчестата мускулно-скелетни патологија, мускулно-скелетниот преглед, создавањето на план за третман и режим на вежбање и физичките модалитети (вклучувајќи топлина, студ, и електротерапија). Физијатрите, од друга страна, поставуваат и управуваат со медицински дијагнози и ги пропишуваат терапите што ги спроведуваат физиотерапевтите. И покрај овие разлики, и терапевтите и физијатрите соработуваат и комуницираат за да се осигураат дека пациентите го добиваат соодветниот третман.

Улогата на физијатарот е да управува со медицинските проблеми на пациентот додека тие учествуваат во процесот на рехабилитација. Физијатарот треба да го процени пациентот и да се увери дека пациентот е медицински стабилен за да учествува во терапии. Медицинските состојби специфични за рехабилитација може да вклучуваат управување со болката, неврогено црево и мочен меур, автономна дисрефлексија, дисфагија, нарушувања на одењето и движењето, атаксија, управување со спастицитет, зачувување на енергија и едукација за болеста. Понатаму, физијатарот треба да  управува и со други истовремени состојби (на пример, хипертензија, дијабетес, КАБ, ХОББ, итн.) со цел да се спречат понатамошни медицински компликации.

Во 2017 година, Академијата за физикална медицина и рехабилитација објави нова визија за физиатријата во која се дефинирани  физијатријата и нејзината улога во иднината на медицината.

  • Физијатрите се суштински медицински експерти за евалуација, дијагноза и управување со невромускулно-скелетни и оневозможувачки состојби базирани на мерливи вредности.
  • Физијатрите се незаменливи лидери во насочувањето на рехабилитацијата и закрепнувањето и во спречувањето на повреди и болести.
  • Физијатрите се од витално значење за оптимизирање на резултатите и функционираат рано но и во текот на грижата за пациентот.

 

Физијатар е обучен да управува со различни нарушувања/болести, но сепак  честопати специјализираат во одредена област. Поради широкиот спектар на третирани состојби и сеопфатната природа на нивната обука, физијатрите се уникатно позиционирани да се прилагодат и дизајнираат нови технологии, како и променливите трендови во здравствената заштита.

Областите на фокус кои вклучуваат:

Неврорехабилитација: повреда на ‘рбетниот мозок, трауматска повреда на мозокот, мозочен удар, мултиплекс склероза, амиотрофична латерална склероза, Гилен-Баре, мијастенија гравис, Паркинсонова болест

Третман на болка : Управување со хронична болка, комплексен регионален синдром на болка, болки во грбот, артритис, синдром на карпален тунел

Мускулно-скелетна нега: остеоартритис, остеопороза, ревматоиден артритис, воспалителни миопатии, фибромијалгија, спондилоартропатии, болки во грбот и дисфункција на сакроилијачните зглобови

Спортски повреди: Ахилова тетива, синдром на илиотибијална лента, медијален и латерален епикондилитис, DeQuervain-ов теносиновитис, патологија на ротирачката манжетна, акромиоклавикуларна сепарација, бицепс тетива, стрес фрактури, потрес на мозокот

Постоперативна нега: замена на зглобови, трансплантација на органи, ампутација, помошни уреди за работата на левата срцева комора, срцева / белодробна рехабилитација .

Детски функционални и развојни нарушувања:церебрална парализа, мускулна дистрофија, спина бифида, Даунов синдром

Протетика и ортотика:нарушувања на одењето и движењето, помагала и помагала за амбулирање, спинални ортози, невро-протези

Специјализирана рехабилитација: ликовна уметност (музика, танц, вокал), рак, срцеви, изгореници, белодробна, семејна обука (за домашна нега), карлична болка, алтернативна и комплементарна медицина, палијативна нега.

Особено во стационарните услови, физијатрите обезбедуваат општ медицински третман сличен на интерната медицина за да се одржи медицинската стабилност и да се обезбеди секундарна превенција од попреченост. Физијатрите не вршат операција, но имаат многу процедурални можности за дијагноза и третман. Многу од овие процедури може да бараат и напредна обука за извршување.

Овие процедури вклучуваат:

ЕМГ (електромиографија): вметнување на фини иглени електроди во мускулите и набљудување на евидентираните потенцијали на моторната единица кога мускулите се активираат за да помогне да се направи разлика дали слабоста се должи на мускулна или нервна дисфункција (т.е., миопатија наспроти невропатија).

NCS (студии за нервна спроводливост): употреба на електроди за снимање на моторни и сензорни одговори кои се пропагираат со електрични дразби. Овој тест може да помогне да се разликува локацијата на лезијата на нервниот систем (радикулопатија, периферна невропатија, болест на моторните неврони или невромускулна спојка).

Инјекции на периферни зглобови: инјекции кои помагаат да се дијагностицираат и третираат нарушувањата на коските и меките ткива кои често се гледаат кај ортопедски, ревматолошки и спортски нарушувања како што се остеоартритис на коленото, тендинопатија на ротаторната манжетна и епикондилитис.

Инјекции на тригер точки: лидокаин или сува игла може да се користат како додаток на правилното вежбање и физикална терапија за лекување на тригерните точки, за кои се смета дека се извори на хронична миофасцијална (меко ткиво) болка.

Мускулно-скелетни ултразвук: ултразвукот сега се повеќе се користи во амбулантски услови за дополнување на мускулно-скелетната евалуација преку визуелизација на структурите. Ултразвукот може да се користи за проценка на абнормалности на меките ткива во најчесто испитуваните зглобови и структури. Оваа технологија сега често се користи и за насочување на инјекциите, бидејќи овозможува подобрено поставување на игли за испорака на третман без изложеност на јонизирачко зрачење.

Справување со спастичност: спастицитетот е честа компликација поврзана со повреда на ЦНС (на пример, SCI, мозочен удар, церебрална парализа). Физијатрите ја третираат спастичноста со употреба на орални средства за антиспастичност, инјекции на ботулински токсин, инјекции со фенол и управување со интратекална баклофен пумпа за да се подобри функцијата и да се намали болката.

Интервентна спинална терапевтика: се користат различни процедури како интервенции за ублажување на болката, често за болки во грбот и дискограми, интерламинарни и трансфораминални епидурали и радиофреквентни аблации, стимулација на рбетниот мозок, вертебропластика/кифопластика и поставување на интратекална пумпа.

Други процедури што ги вршат некои физијатри може да вклучуваат акупунктура, остеопатска манипулативна терапија, пролотерапија, инјекции со плазма богата со тромбоцити и третмани со автологни матични клетки.

 

Што е физиотерапија ?

 

Физиотерапевтите имаат различни звања во различни земји: но во повеќето  земји тие се нарекуваат физиотерапевти. Некои земји имаат своја верзија на зборот физиотерапевт, како што е кинезиологот, но сите тие се дел од истата професија.

Физиотерапевтите обезбедуваат услуги кои го развиваат, одржуваат и обновуваат максималното движење и функционалната способност на луѓето. Тие можат да им помогнат на луѓето во која било фаза од животот, кога движењето и функцијата се загрозени од стареење, повреди, болести, нарушувања, состојби или фактори на животната средина.

Физиотерапевтите им помагаат на луѓето да го максимизираат нивниот квалитет на живот, гледајќи ја физичката, психолошката, емоционалната и социјалната благосостојба. Тие работат во здравствените сфери на промоција, превенција, третман/интервенција и рехабилитација.

Физиотерапевтите се квалификувани за :

  • да спроведат сеопфатен преглед/проценка на пациентот/клиентот
  • Да направат евалуација на наодите од испитувањето/проценката за да донесе клинички став во однос на пациентите/клиентите
  • да формулираат  дијагноза, прогноза и план
  • да обезбедуваат консултации во рамките на нивната експертиза и да одредат кога пациентите/клиентите треба да се упатат кај друг здравствен работник
  • да спроведуваат  програма за физиотерапевтска интервенција/третман
  • да ги одредат исходите од какви било интервенции/третмани
  • да даваат препораки за самоуправување

 

Кои состојби ги третираат физиотерапевтите?

Физиотерапевтот може да третира огромен број состојби и повреди.

Некои примери вклучуваат:

Ортопедски: болки во грбот, синдром на карпален тунел, артритис, болки во долниот дел на грбот, состојби на стапалата, ишијас, состојби на колена, проблеми со зглобовите итн.

Невролошки: Алцхајмерова болест, мултиплекс склероза, невропатија (оштетување на нервите), вртоглавица (чувство на вртоглавица / рамнотежа), церебрална парализа, мозочен удар, потрес на мозокот, итн.

Автоимуни: фибромијалгија, Рејноов синдром,ревматоиден артритис ,Жилен-Баре синдром

Хронични состојби: астма, дијабетес, дебелина, висок крвен притисок итн.

Општа благосостојба

Тие можат да работат во клиника, болница, старечки дом или установа за рехабилитација, или може да одат во домот на пациентот. Тие често соработуваат со лекари од различни специјалности , обезбедувајќи повратни информации во врска со напредокот на пациентот и сите проблеми што ги забележуваат додека работат со нив.

 

Што работат физиотерапевтите

Физиотерапијата е професија заснована на наука и има пристап на „целосно лице“ кон здравјето и благосостојбата, што го вклучува општиот начин на живот на пациентот. Во основата е вклученоста на пациентот во сопствената грижа, преку едукација, свесност, зајакнување и учество во нивниот третман. Може да имате корист од физиотерапијата во секое време од вашиот живот. Физиотерапијата помага при болки во грбот или ненадејна повреда, справување со долгорочна медицинска состојба како што е астмата и при подготовка за породување или спортски настан.

Физиотерапијата е здравствена професија заснована на соодветно ниво на високо образование. Физиотерапевтите ги користат своите стекнати знаења и вештини за да подобрат низа состојби поврзани со различни системи на телото, како што се:

Невролошки (мозочен удар, мултиплекс склероза, Паркинсонова болест)

Невромускулно-скелетни (болки во грбот, нарушување поврзано со удар со камшик, спортски повреди, артритис)

Кардиоваскуларни (хронични срцеви заболувања, рехабилитација по срцев удар)

Респираторни (астма, хронична опструктивна белодробна болест, цистична фиброза).

Физиотерапевтите работат на различни области во здравствената и социјалната заштита. Дополнително, некои физиотерапевти оже да бидат се вклучени и во образованието, истражувањето и управувањето со услугите.

 

Извор :

1.World Physiotherapy

2.The American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation

3.Chartered society of Physiotherapy

https://www.aapmr.org/career-support/medical-student-resources/a-medical-students-guide-to-pm-r/what-is-physiatry

https://world.physio/resources/what-is-physiotherapy

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-is-a-physiotherapist

https://www.csp.org.uk/careers-jobs/what-physiotherapy

Остави го твојот коментар.

Сподели на:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Напомена!

Целата содржина припаѓа на авторот и е во целосна негова сопственост и одговорност. Сите содржини се заштитена врз основа на правото за лична и интелектуална сопственост и сродните права. Доколку приметите злоупотреба, дискриминација и навредливи содржини, слободно контактирајте не.