Пронајдете веќе поставено прашање или поставете ново. Некој од физиотерапевтите може ќе ви одговори.