Блаже Арсов

#MKDPhysio
 • 3069 прегледи

За Блаже Арсов

Дипломиран Физиотерапевт
Спец.Физиотерапевт за рехабилитација
при травматологија,хирургија и ортопедија
Сертифициран Кинезиотејпинг практичар CKTP
Жан Митрев Клиника ,Скопје
Жан Митрев Диагностик ,Струмица
Phone :+38970257962 +38923091484
E-mail: blaze.arsov@zmc.mk
web. www.zmc.mk

Образование, едукација


 


1996 - 2000  Лаборантски техничар , Средно медицнско училиште “Др.Панче Караѓозов” Скопје Македонија


2000-2003     Дипломиран физиотерапевт, Медицински колеџ “Јорданка Филаретова”, Медициснки универзитет, Софија, Р.Бугарија


2003-2004     Дипломиран физиотерапевт, Медицински колеџ “Плевен”, Медициснки универзитет, Плевен, Р.Бугарија


2016 Специјализант на втор циклус на студии  за Рехабилитација во ортопедија ,трауматологија и хирургија при Медицински универзитет Св.Климент Охридски ,Битола


2017 Сертифициран кинезиотејпинг практичар ( CKTP )  ,Кинезио Универзити , САД


2017 Тренинг на тема ,,Имплементација на директивата за препознавање на професионални квалификации на физиотерапевтите” во организација на агенцијата ,,Lattanzio Group” во соработка со Министерството за образованиe и наука,


2018 Зенсегрити практичар

2021 Специјалист  за Рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија  при Медицински универзитет Св.Климент Охридски ,Битола

Работно искуство


2005  Клиниката за Ортопедија и Трауматологија ,Скопје Македонија волонтер-физиотерапевт


2006  Институтот за Физикална медицина и медицинска рехабилитација , Скопје ,Македонија  вработен како Физиотерапевт ,


2007 Клиника за Пулмологија и Алергологија ,Скопје ,Македонија вработен како Физиотерапевт


2007 Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација “Катлановска бања“ ДОО Катланово – вработен како Физиотерапевт


2008 - во тек   Физиотерапевт во, Специјализирана болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ,Скопје , Македонија


Членства , позиции и професионални активност


2004 –          Член на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2010 - 2016  Член на извршниот одбор на  Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2011 -           Член на Здружението ретки болести "Живот со предизвици"


2015             Претседател на организирачкиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје


2015 –          Член на организациониот одбор на Првата конференција “Тимски пристап во медицинската рехабилтација кај деца со попречености ", во орагнизација на ЗФРМ и сојузот на дефектолози на Република Македонија, Гостивар, Македонија


2015 –            Член на работното претседателство  на Седмиот конгрес на Физиотерапевти во Опатија ,Хрватска


2015 - 2016   Секретар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2015                Претседател на организациониот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје


2016 -2016    Член на организациониот одбор на вториот конгрес на физиотерапевти на Република Македонија


2016 – Член на  работното претседателството на 14иот Конгрес на физиотерапевти на Хрватска во огранизација на Хрватската комора на физиотерапевти и Хрватското здружение на физиотерапевти  , Водице, Хрватска


2017-          во тек  Основач и Претседател  на Македонското физиотерапевтско здружение


2018 – 2019      Член на организациониот одбор на Првата кампања за Цистична фиброза “Chromo 7”  во соработка со Здружението за Цистична Фиброза на Македонија


2019    Набљудувач – Делегат претставник на Македонските физиотерапевти на Генералното собрание на Светската конфедерација за Физикална терапија во Женева , Швајцарија


2019  Член на организациониот одбор на Симпозиумот за Физиотерапија за Спинална мускулна атрофија и мускулна дистрофија , во рамки на 7мата регионална конференција за ретки болести Струга,Македонија .


2021 Член на организациониот одбор на Македонското физиотерапевтско здружение  за Семинарот за "Физиотерапија при ковид и пост ковид состојби" , Скопје

Учество на конгреси семинари и конференции:


2009- Физикална терапија на кардиохируршки пациенти со Хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ) Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2010  -Бенефит од предоперативната физиотерапија кај кардиохируршки пациенти со ХОББ. Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2013-  Влијанието на интермитентниот CPAP треатман во респираторната рехабилитација кај кардиохируршки пациенти со ателектаза  Загреб ,Конгрес на Хрватската комора на физиотерапевти (HKF)


2013- Нервно-мускулна електростимулација кај пациенти со нервномускулна слабост сетканта во одделение за интензивно лекување "-Сараево Прв конгрес на физиотерапевти на Здружението на физиотерапевти на Федерација на Босна и Херцеговина


2013 - Рана рехабилитација по ендопротеза на колениот зглоб – Охрид,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2014 - Постоперативна физиотерапија кај педијатриски пациeнти после кардиохирургија – Скопје,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија


2014- Физиотерапија после вградување на тотална ендопротеза на колк кај витално загрозен пациент – приказа на случај – Вуковар,Шести Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF)


2015- " Мeѓутимската соработка на одделот за интензивна нега како предуслов за успешно закрепнување во СБХБ „ФИЛИП ВТОРИ“" – Скопје , Прв конгрес на Физиотерапевтите на Република Македонија


2015- "Физиотерапевтска предоперативна проценка на ризик факторите за развој на стеранални компликации по кардиохируршки третман –наши иксуства" – Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .


2015- "Функционална магнетна стимулација (FMS) vs Електромускулна стимулација (EMS) кај кардиохируршки пациенти со нервномускулна слабост стекната на одделот за интензивно лекување -Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .


2016 Физиотерапевтски протокол за одржување на мобилноста кај пациентите со интра аортна балон пумпа после кардиохируршки зафат –наши искуства, - Водице, Хрватска 14-ти Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF).


2017 – Влијанието на раната физиотерапија кај пациент по операција на срце и абдомен во “ZAN MITREV CLINIC” – приказ на случај – Подгорица, Црна Гора ,Втор конгрес на Црногорското здружение на Физиотерапевти


2017 - Физиотерапија кај комплексен пациент – приказ на случај- Скопје,Македонија . Семинар за клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение .


2018- Работилница за  “Физиотерапевтски пристап кај пациенти после мозочен удар базиран на методите Bobath и PNF” - Скопје,Семинар за Клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение


2018 – “Физиотерапија и Рехабилитација  кај ретките болести во Македонија” – Кјустендил, Бугарија ,Меѓународна конференција на Националната Алијанса за Ретки Болести на Бугарија.


2019 - "Мобилизациски постапки при геријатриски пациенти" - Обука за негуватели во соработка на Центарот за Негуватели при Црвен крст на Македонија

2020 Симпозиум "Функционална Магнетна стумулација-ФМС во третман на инконтиненција и нарушувања на карлично дно" -Скопје во организација на ЕЛМЕД .

2020 Вебинар "Евалуација на изминатата година за СМА популацијата во земјата и светот и во услови на ковид 19" Online webinar во организација на Македонското невролошко здружение .

2020 COVID-19 or Management Series: COVID-19: Lessons Learned Creating an Airway and Procedures Team - Online webinar -Stanford University School of Medicine

2020  COVID-19 Training for Healthcare Workers - an online non-credit course authorized by Stanford University and offered through Coursera

2020 Preventing the Spread of COVID-19 for Healthcare Staff (2020) - MEDBRIDGE Online education

2020 COVID-19 Pulmonary, ARDS, and Ventilator Resources - Online educational activities provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 High Flow Humidified Oxygen Therapy - Online education services for Critical Care provided by Medcast

2020  COVID-19 and the Multidisciplinary Team - Online education by Karolinska University Hospital & Physioplus Team

2020 Virtual Cardiorespiratory ICU Physiotherapy - Health education and training institute

2020 Prone Positioning for Improved Outcomes - Online course by ARJO

2020 COVID-19 Post-Acute Rehabilitation - Physioplus online course

2020 Strategies for the Management of Sepsis - educational activity provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 THE UPSIDE DOWN OF PRONING - Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 EXPAND YOUR RESPIRATORY ASSESSMENT - BLENDING EVIDENCE AND EXPERIENCE WITH A CLINICAL REASONING FOCUS - Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 Спречување и Контрола на Инфекцијата (СКИ) за новиот корона вирус (КОВИД-19) - Online course by (WHO) Светска здравствена организација

2020 Role of Physiotherapy in COVID-19 - Physioplus online course

2021 Long Covid - Physioplus online course

2021 - "Кислородна терапија" - на Семинарот за физиотерапија при ковид и пост ковид состојби , Скопје ,во организација на Македонското физиотерапевтско здружение

Јазици

Специјализација

 • Kинезиотејпинг практичар
 • Zensegrity практичар
 • модерна медицинска акупунктура
 • педијатриска физиотерапија
 • Респираторна физиотерапија

Работно Искуство

 • Физиотерапевт  (Авг, 2008 - Моментално)

  Жан Митрев Клиника

  Кардиореспираторна физиотерапија

Пофалби и Награди

 • Благодарница   (јануари 24, 2020)

  Благодарница од ЈЗУ ГОБ 8ми Септември Скопје , за особено залаѓање за меѓусебна размена на стручни искуства со цел подигање на квалитетот на здравствената заштита и нега

Листа на Услуги

Кинезиотејпинг

Респираторна физиотерапија

Кинезитерапија

Електростимулација

Кинемат (Artromot) CPM

Транскутана електро-нервна стимулација ТЕНС

Кинемат (Artromot) CPM​+ЕS

Интерферентни струии

Пакет респираторна физиотерапија +ЦПАП

Пакет кинезитерапија + Електротерапија

Функционална магнетна стимулација

Домашна рехабилитација

online консултации www.zmc.tiktak.mk

ФМС Третман за уринарни инконтиненции со Tesla care prestige

Перкутана тибиална нервна стимулација (PTNS)

ФМС Третман за фекална инконтиненција со Tesla care prestige

Респираторна физиотерапија + ЦПАП во домашни услови

Фото галерија

0  Оценки

Оставете ја вашата оценка

Најавете се за да дадете оценка.
Консултации

Добијте одговор на вашето прашање

Постави Прашање

Прашања

Сеуште нема одговорени прашања.