Напредно
Пребарување

“Blazhe.Arsov” Локации

Zan Mitrev Clinic Zan Mitrev Clinic

Zan Mitrev Clinic

 • Bledski Dogovor 8, Skopje 1000, North Macedonia
Понеделник, Вто, Среда, Четврток, Пет

За “Blazhe.Arsov”

Дипломиран Физиотерапевт
Спец.Физиотерапевт за рехабилитација
при травматологија,хирургија и ортопедија
Сертифициран Кинезиотејпинг практичар CKTP
Жан Митрев Клиника ,Скопје

Членства , позиции и професионални активности

2004 –2016   Член на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2010 – 2016  Член на извршниот одбор на  Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2011 –           Член на Здружението ретки болести “Живот со предизвици”

2015             Претседател на организирачкиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје

2015 –          Член на организациониот одбор на Првата конференција “Тимски пристап во медицинската рехабилтација кај деца со попречености “, во орагнизација на ЗФРМ и сојузот на дефектолози на Република Македонија, Гостивар, Македонија

2015 –            Член на работното претседателство  на Седмиот конгрес на Физиотерапевти во Опатија ,Хрватска

2015 – 2016   Секретар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2015                Претседател на организациониот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје

2016 -2016    Член на организациониот одбор на вториот конгрес на физиотерапевти на Република Македонија

2016 – Член на  работното претседателството на 14иот Конгрес на физиотерапевти на Хрватска во огранизација на Хрватската комора на физиотерапевти и Хрватското здружение на физиотерапевти  , Водице, Хрватска

2017-          во тек  Основач и Претседател  на Македонското физиотерапевтско здружение

2018 – 2019      Член на организациониот одбор на Првата кампања за Цистична фиброза “Chromo 7”  во соработка со Здружението за Цистична Фиброза на Македонија
2018 Зенсегрити практичар

2019    Набљудувач – Делегат претставник на Македонските физиотерапевти на Генералното собрание на Светската конфедерација за Физикална терапија во Женева , Швајцарија

2019  Член на организациониот одбор на Симпозиумот за Физиотерапија за Спинална мускулна атрофија и мускулна дистрофија , во рамки на 7мата регионална конференција за ретки болести Струга,Македонија .

2021 Член на организациониот одбор на Македонското физиотерапевтско здружение  за Семинарот за “Физиотерапија при ковид и пост ковид состојби” , Скопје
2021 Специјалист  за Рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија  при Медицински универзитет “Св.Климент Охридски” ,Битола

Учество на конгреси семинари и конференции:

2009- “Физикална терапија на кардиохируршки пациенти со Хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ)” Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2010  -“Бенефит од предоперативната физиотерапија кај кардиохируршки пациенти со ХОББ”. Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2013-  “Влијанието на интермитентниот CPAP треатман во респираторната рехабилитација кај кардиохируршки пациенти со ателектаза”  Загреб ,Конгрес на Хрватската комора на физиотерапевти (HKF)

2013- “Нервно-мускулна електростимулација кај пациенти со нервномускулна слабост сетканта во одделение за интензивно лекување “-Сараево Прв конгрес на физиотерапевти на Здружението на физиотерапевти на Федерација на Босна и Херцеговина

2013 – “Рана рехабилитација по ендопротеза на колениот зглоб “– Охрид,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2014 – “Постоперативна физиотерапија кај педијатриски пациeнти после кардиохирургија” – Скопје,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2014- “Физиотерапија после вградување на тотална ендопротеза на колк кај витално загрозен пациент – приказа на случај” – Вуковар,Шести Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF)

2015- ” Мeѓутимската соработка на одделот за интензивна нега како предуслов за успешно закрепнување во СБХБ „ФИЛИП ВТОРИ“” – Скопје , Прв конгрес на Физиотерапевтите на Република Македонија

2015- “Физиотерапевтска предоперативна проценка на ризик факторите за развој на стеранални компликации по кардиохируршки третман –наши иксуства” – Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .

2015- “Функционална магнетна стимулација (FMS) vs Електромускулна стимулација (EMS) кај кардиохируршки пациенти со нервномускулна слабост стекната на одделот за интензивно лекување “-Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .

2016 “Физиотерапевтски протокол за одржување на мобилноста кај пациентите со интра аортна балон пумпа после кардиохируршки зафат –наши искуства” , – Водице, Хрватска 14-ти Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF).

2017 – Влијанието на раната физиотерапија кај пациент по операција на срце и абдомен во “ZAN MITREV CLINIC” – приказ на случај – Подгорица, Црна Гора ,Втор конгрес на Црногорското здружение на Физиотерапевти

2017 – “Физиотерапија кај комплексен пациент – приказ на случај “- Скопје,Македонија . Семинар за клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение .

2017 Тренинг на тема ,,Имплементација на директивата за препознавање на професионални квалификации на физиотерапевтите” во организација на агенцијата ,,Lattanzio Group” во соработка со Министерството за образованиe и наука,

2018- Работилница за  “Физиотерапевтски пристап кај пациенти после мозочен удар базиран на методите Bobath и PNF” – Скопје,Семинар за Клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение

2018 – “Физиотерапија и Рехабилитација  кај ретките болести во Македонија” – Кјустендил, Бугарија ,Меѓународна конференција на Националната Алијанса за Ретки Болести на Бугарија.

2019 – “Мобилизациски постапки при геријатриски пациенти” – Обука за негуватели во соработка на Центарот за Негуватели при Црвен крст на Македонија

2020 Симпозиум “Функционална Магнетна стумулација-ФМС во третман на инконтиненција и нарушувања на карлично дно” -Скопје во организација на ЕЛМЕД .

2020 Вебинар “Евалуација на изминатата година за СМА популацијата во земјата и светот и во услови на ковид 19” Online webinar во организација на Македонското невролошко здружение .

2020 COVID-19 or Management Series: COVID-19: Lessons Learned Creating an Airway and Procedures Team – Online webinar -Stanford University School of Medicine

2020  COVID-19 Training for Healthcare Workers – an online non-credit course authorized by Stanford University and offered through Coursera

2020 Preventing the Spread of COVID-19 for Healthcare Staff (2020) – MEDBRIDGE Online education

2020 COVID-19 Pulmonary, ARDS, and Ventilator Resources – Online educational activities provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 High Flow Humidified Oxygen Therapy – Online education services for Critical Care provided by Medcast

2020  COVID-19 and the Multidisciplinary Team – Online education by Karolinska University Hospital & Physioplus Team

2020 Virtual Cardiorespiratory ICU Physiotherapy – Health education and training institute

2020 Prone Positioning for Improved Outcomes – Online course by ARJO

2020 COVID-19 Post-Acute Rehabilitation – Physioplus online course

2020 Strategies for the Management of Sepsis – educational activity provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 THE UPSIDE DOWN OF PRONING – Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 EXPAND YOUR RESPIRATORY ASSESSMENT – BLENDING EVIDENCE AND EXPERIENCE WITH A CLINICAL REASONING FOCUS – Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 Спречување и Контрола на Инфекцијата (СКИ) за новиот корона вирус (КОВИД-19) – Online course by (WHO) Светска здравствена организација

2020 Role of Physiotherapy in COVID-19 – Physioplus online course

2021 Long Covid – Physioplus online course

2021 – “Кислородна терапија” – на Семинарот за физиотерапија при ковид и пост ковид состојби , Скопје ,во организација на Македонското физиотерапевтско здружение

2022 Easy Flossing курс ,Скопје

2022 Injury and Healing in Sports Physiotherapy – Blazhe Arsov – by Physiopedia

Листа на услуги

Специјалист по рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
Респираторна физиотерапија 4 Служба(и)
CPAP континуиран позитивен воздушен притисок
постурална дренажа
респираторни вежби
инхалаторна терапија
Kинезиотејпинг практичар (CKTP) 1 Служба(и)
кинезиотејпинг
Дипломиран Физиотерапевт 5 Служба(и)
Електростимулација
Функционална магнетна стимулација
ТЕНС- транскутана електро нервно стимулација
Интерферентни струии
физиотерапија во домашни услови
Zensegrity практичар 1 Служба(и)
Зенсегрити/Zensegrity
Easy Flossing practitioner 1 Служба(и)
Easy flossing therapy

Работно Искуство

 • Дипл.физиотерапевт ( 2005 - 2005 ) Клиниката за Ортопедија и Трауматологија ,Скопје ,

  волонтер-физиотерапевт

 • Дипл.Физиотерапевт ( 2006 - 2006 ) Институтот за Физикална медицина и медицинска рехабилитација ,Скопје ,Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2007 - 2007 ) Клиника за Пулмологија и Алергологија ,Скопје ,Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2008 - 2008 ) Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација “Катлановска бања“ ДОО Катланово
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2008 - Присутен. ) Жан Митрев клиника

  Head of Physiotherapy team
  Zan Mitrev Clinic

Едукација

 • медицински лаборантски техничар ( 1996 - 2000 ) Средно медицнско училиште “Др.Панче Караѓозов” Скопје Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2000 - 2003 ) Медициснки универзитет,Медицински колеџ “Јорданка Филаретова”, Софија, Р.Бугарија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2003 - 2004 ) Медициснки универзитет,Медицински колеџ “Плевен”, Плевен,Р.Бугарија
 • Специјалист за Рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија ( 2016 - 2021 ) Медицински универзитет “Св.Климент Охридски” ,Битола

  Специјалист за рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија

 • Сертифициран кинезиотејпинг практичар ( 2017 - 2017 ) KINESIO University

Членства

 • член на Македонското физиотерапевтско здружение

Регистрации

 • член на Македонското физиотерапевтско здружение

Галерија

“Blazhe.Arsov” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Третман на смрзнато рамо
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Физиотерапија после артроскопија на колено
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Концептот на петте тибетански вежби
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Апликација на хијалуронска киселина
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Што е тоа миофасцијална релаксација (МФР) ?
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Electrical dry needling (EDN) – Електро акупунктура
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Третман со акупунктурни игли – Dry needling
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Flossing техникa
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Мобилизација на меки ткива со помош на инструменти – IASTM
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Интервју за “Семејно здравје” 2018 година
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
 • Сподели профил: