Напредно
Пребарување

“Blazhe.Arsov” Локации

Zan Mitrev Clinic Zan Mitrev Clinic

Zan Mitrev Clinic

 • Bledski Dogovor 8, Skopje 1000, North Macedonia
Понеделник, Вто, Среда, Четврток, Пет

За “Blazhe.Arsov”

Дипломиран Физиотерапевт
Спец.Физиотерапевт за рехабилитација
при травматологија,хирургија и ортопедија
Сертифициран Кинезиотејпинг практичар CKTP
Жан Митрев Клиника ,Скопје

Членства , позиции и професионални активности

2004 –2016   Член на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2010 – 2016  Член на извршниот одбор на  Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2011 –           Член на Здружението ретки болести “Живот со предизвици”

2015             Претседател на организирачкиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје

2015 –          Член на организациониот одбор на Првата конференција “Тимски пристап во медицинската рехабилтација кај деца со попречености “, во орагнизација на ЗФРМ и сојузот на дефектолози на Република Македонија, Гостивар, Македонија

2015 –            Член на работното претседателство  на Седмиот конгрес на Физиотерапевти во Опатија ,Хрватска

2015 – 2016   Секретар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2015                Претседател на организациониот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Република Македонија ,МАНУ Скопје

2016 -2016    Член на организациониот одбор на вториот конгрес на физиотерапевти на Република Македонија

2016 – Член на  работното претседателството на 14иот Конгрес на физиотерапевти на Хрватска во огранизација на Хрватската комора на физиотерапевти и Хрватското здружение на физиотерапевти  , Водице, Хрватска

2017-          во тек  Основач и Претседател  на Македонското физиотерапевтско здружение

2018 – 2019      Член на организациониот одбор на Првата кампања за Цистична фиброза “Chromo 7”  во соработка со Здружението за Цистична Фиброза на Македонија
2018 Зенсегрити практичар

2019    Набљудувач – Делегат претставник на Македонските физиотерапевти на Генералното собрание на Светската конфедерација за Физикална терапија во Женева , Швајцарија

2019  Член на организациониот одбор на Симпозиумот за Физиотерапија за Спинална мускулна атрофија и мускулна дистрофија , во рамки на 7мата регионална конференција за ретки болести Струга,Македонија .

2021 Член на организациониот одбор на Македонското физиотерапевтско здружение  за Семинарот за “Физиотерапија при ковид и пост ковид состојби” , Скопје
2021 Специјалист  за Рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија  при Медицински универзитет “Св.Климент Охридски” ,Битола

Учество на конгреси семинари и конференции:

2009- “Физикална терапија на кардиохируршки пациенти со Хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ)” Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2010  -“Бенефит од предоперативната физиотерапија кај кардиохируршки пациенти со ХОББ”. Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2013-  “Влијанието на интермитентниот CPAP треатман во респираторната рехабилитација кај кардиохируршки пациенти со ателектаза”  Загреб ,Конгрес на Хрватската комора на физиотерапевти (HKF)

2013- “Нервно-мускулна електростимулација кај пациенти со нервномускулна слабост сетканта во одделение за интензивно лекување “-Сараево Прв конгрес на физиотерапевти на Здружението на физиотерапевти на Федерација на Босна и Херцеговина

2013 – “Рана рехабилитација по ендопротеза на колениот зглоб “– Охрид,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2014 – “Постоперативна физиотерапија кај педијатриски пациeнти после кардиохирургија” – Скопје,Семинар на Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија

2014- “Физиотерапија после вградување на тотална ендопротеза на колк кај витално загрозен пациент – приказа на случај” – Вуковар,Шести Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF)

2015- ” Мeѓутимската соработка на одделот за интензивна нега како предуслов за успешно закрепнување во СБХБ „ФИЛИП ВТОРИ“” – Скопје , Прв конгрес на Физиотерапевтите на Република Македонија

2015- “Физиотерапевтска предоперативна проценка на ризик факторите за развој на стеранални компликации по кардиохируршки третман –наши иксуства” – Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .

2015- “Функционална магнетна стимулација (FMS) vs Електромускулна стимулација (EMS) кај кардиохируршки пациенти со нервномускулна слабост стекната на одделот за интензивно лекување “-Опатија,Хрватска Седми конгрес на Физиотерапевти со меѓународно учество .

2016 “Физиотерапевтски протокол за одржување на мобилноста кај пациентите со интра аортна балон пумпа после кардиохируршки зафат –наши искуства” , – Водице, Хрватска 14-ти Конгрес на Хрватското здружение на Физиотерапевти (HZF).

2017 – Влијанието на раната физиотерапија кај пациент по операција на срце и абдомен во “ZAN MITREV CLINIC” – приказ на случај – Подгорица, Црна Гора ,Втор конгрес на Црногорското здружение на Физиотерапевти

2017 – “Физиотерапија кај комплексен пациент – приказ на случај “- Скопје,Македонија . Семинар за клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение .

2017 Тренинг на тема ,,Имплементација на директивата за препознавање на професионални квалификации на физиотерапевтите” во организација на агенцијата ,,Lattanzio Group” во соработка со Министерството за образованиe и наука,

2018- Работилница за  “Физиотерапевтски пристап кај пациенти после мозочен удар базиран на методите Bobath и PNF” – Скопје,Семинар за Клиничка физиотерапија во организација на Македонското физиотерапевтското здружение

2018 – “Физиотерапија и Рехабилитација  кај ретките болести во Македонија” – Кјустендил, Бугарија ,Меѓународна конференција на Националната Алијанса за Ретки Болести на Бугарија.

2019 – “Мобилизациски постапки при геријатриски пациенти” – Обука за негуватели во соработка на Центарот за Негуватели при Црвен крст на Македонија

2020 Симпозиум “Функционална Магнетна стумулација-ФМС во третман на инконтиненција и нарушувања на карлично дно” -Скопје во организација на ЕЛМЕД .

2020 Вебинар “Евалуација на изминатата година за СМА популацијата во земјата и светот и во услови на ковид 19” Online webinar во организација на Македонското невролошко здружение .

2020 COVID-19 or Management Series: COVID-19: Lessons Learned Creating an Airway and Procedures Team – Online webinar -Stanford University School of Medicine

2020  COVID-19 Training for Healthcare Workers – an online non-credit course authorized by Stanford University and offered through Coursera

2020 Preventing the Spread of COVID-19 for Healthcare Staff (2020) – MEDBRIDGE Online education

2020 COVID-19 Pulmonary, ARDS, and Ventilator Resources – Online educational activities provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 High Flow Humidified Oxygen Therapy – Online education services for Critical Care provided by Medcast

2020  COVID-19 and the Multidisciplinary Team – Online education by Karolinska University Hospital & Physioplus Team

2020 Virtual Cardiorespiratory ICU Physiotherapy – Health education and training institute

2020 Prone Positioning for Improved Outcomes – Online course by ARJO

2020 COVID-19 Post-Acute Rehabilitation – Physioplus online course

2020 Strategies for the Management of Sepsis – educational activity provided by the American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

2020 THE UPSIDE DOWN OF PRONING – Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 EXPAND YOUR RESPIRATORY ASSESSMENT – BLENDING EVIDENCE AND EXPERIENCE WITH A CLINICAL REASONING FOCUS – Online course by CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION provided by Embodia academy

2020 Спречување и Контрола на Инфекцијата (СКИ) за новиот корона вирус (КОВИД-19) – Online course by (WHO) Светска здравствена организација

2020 Role of Physiotherapy in COVID-19 – Physioplus online course

2021 Long Covid – Physioplus online course

2021 – “Кислородна терапија” – на Семинарот за физиотерапија при ковид и пост ковид состојби , Скопје ,во организација на Македонското физиотерапевтско здружение

2022 Easy Flossing курс ,Скопје

2022 Injury and Healing in Sports Physiotherapy – Blazhe Arsov – by Physiopedia

2022 Ergon Basic IASTM Course ,Skopje Macedonia

2023 Workshop Respiratory physiotherapy ,Tuzla ,Bosnia an Hercegovina

2023 “Physiotherapy challenges in patients with LVAD” HZF Congres ,Zagreb ,Croatia

2023 “Functional magnetic simulation (FMS) vs. Electro-muscular stimulation (EMS) in patients with ICU-acquired neuromuscular weakness” .Physiotherapy congress ,Pristina Kosovo

Листа на услуги

Специјалист по рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
Респираторна физиотерапија 4 Служба(и)
CPAP - интермитентен третман со континуиран позитивен воздушен притисок
постурална дренажа
респираторни вежби
инхалаторна терапија
Kинезиотејпинг практичар (CKTP) 1 Служба(и)
кинезиотејпинг
Дипломиран Физиотерапевт 6 Служба(и)
Електростимулација
Функционална магнетна стимулација
ТЕНС- транскутана електро нервно стимулација
Интерферентни струии
физиотерапија во домашни услови
компресивна терапија

Основната терапија во лекувањето на лимфедем и неговите компликации е компресивна терапија. Таа се изведува со различни еластични и нееластични материјали, кои поради свои особености создаваат активна или пасивна компресија кога пациентот се движи или мирува. Изборот на завојот зависи од степенот на лимфедем. Притисоците под завојот се различни и зависат од материјалот коj го користиме ,од употребената сила за компресија,од бројот на слоевите кои се користат како и од начинот на кои се изведува бандажирањето. Компресивната терапија по дефиниција е апликација на различни материјали на дел од телото со одредена сила. Притисок кој се аплицира го намалува едемот и регулира лимфниот тек.

Zensegrity практичар 1 Служба(и)
Зенсегрити/Zensegrity
Easy Flossing practitioner 1 Служба(и)
Easy flossing therapy
ERGON® Technique 1 Служба(и)
ERGON® IASTM Technique

Мобилизација на меките ткива со помош на инструменти (IASTM) е квалификувана миофасцијална интервенција што се користи за третман на меките ткива. Се заснова на принципите на масажата со вкрстено триење според Џејмс Сириакс.

IASTM е „вешта интервенција која вклучува употреба на специјализирани алатки за манипулирање со кожата, миофасцијата, мускулите и тетивите со различни техники за директен компресивен удар“

Работно Искуство

 • Дипл.физиотерапевт ( 2005 - 2005 ) Клиниката за Ортопедија и Трауматологија ,Скопје ,

  волонтер-физиотерапевт

 • Дипл.Физиотерапевт ( 2006 - 2006 ) Институтот за Физикална медицина и медицинска рехабилитација ,Скопје ,Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2007 - 2007 ) Клиника за Пулмологија и Алергологија ,Скопје ,Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2008 - 2008 ) Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација “Катлановска бања“ ДОО Катланово
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2008 - Присутен. ) Жан Митрев клиника

  Head of Physiotherapy team
  Zan Mitrev Clinic

Едукација

 • медицински лаборантски техничар ( 1996 - 2000 ) Средно медицнско училиште “Др.Панче Караѓозов” Скопје Македонија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2000 - 2003 ) Медициснки универзитет,Медицински колеџ “Јорданка Филаретова”, Софија, Р.Бугарија
 • Дипл.Физиотерапевт ( 2003 - 2004 ) Медициснки универзитет,Медицински колеџ “Плевен”, Плевен,Р.Бугарија
 • Специјалист за Рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија ( 2016 - 2021 ) Медицински универзитет “Св.Климент Охридски” ,Битола

  Специјалист за рехабилитација во ортопедија ,хирургија и трауматологија

 • Сертифициран кинезиотејпинг практичар ( 2017 - 2017 ) KINESIO University

Членства

 • член на Македонското физиотерапевтско здружение

Регистрации

 • член на Македонското физиотерапевтско здружение

Галерија

“Blazhe.Arsov” Одговори

Нема консултации и дадени одговори.

Статии

Повреди на Р’бетниот мозок
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Човечки нервен систем
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Ефектите од психолошкиот стрес врз мускул трапезиус
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Мускул на Терес минор/Teres minor
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Улогата на компресивните чорапи во физиотерапијата: придобивки и употреби
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Бекерова циста
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Пириформис синдром
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Анатомија и функција на црниот дроб
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
Акутна болка во долниот дел на грбот
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
ASTHMA – АСТМА
Blazhe.Arsov Blazhe.Arsov
 • Сподели профил: